Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Meblowy Werxal
  2. Administrator Danych Osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Administratora e-mail: werxal@werxal.com.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na firmę oraz w celu realizacji umów.
  4. Odbiorcą danych osobowych będzie Zakład Meblowy Werxal.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
  6. Administrator gwarantuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dawniej GIODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  8. Podanie przez  danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na Administratora.
  9. Podanie dodatkowych  danych, nie wynikających z przepisów prawa (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych.
  10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zakład Meblowy Werxal sp.j. A.J.Wałdoch
83-200 Starogard Gdański,
Nowa Wieś Rzeczna ul. Leśna 13A
NIP 592-040-03-38

Werxal logo

Zakład meblowy WERXAL Sp.J.
A.J. Wałdoch
ul. Leśna 13A
Nowa wieś Rzeczna
83-200 Starogard Gdański

Tel:  58 562 97 87
Fax: 58 562 77 50
E-mail: werxal@werxal.com.pl